Marketing Templates

Tất cả các mẫu marketing bạn cần để thúc đẩy công việc của bạn.

  • Chủ đề

  • Công cụ

  • Xóa bộ lọc

Mẫu Kế Hoạch Nội Dung cho Facebook Page

Mẫu kế hoạch nội dung và báo cáo nhằm giúp nhóm của bạn tạo nội dung hiệu quả cho Facebook Page.

Mẫu Quy Tắc Nội Dung cho Facebook Page

Những quy tắc cơ bản để bạn và nhóm của mình có thể tiện theo dõi nhằm tạo nội dung nhất quán cho Facebook Page.

Mẫu Kế Hoạch Marketing Chiến Lược

Kiểm tra các gợi ý cần thiết để tạo bản kế hoạch marketing chiến lược cho doanh nghiệp của bạn.

Mẫu Trình Tạo UTM Theo Dõi

Mẫu trình tạo UTM theo dõi giúp bạn dễ dàng tạo URL chứa các tham số để bạn có thể thu thập thông tin về hiệu quả của các chiến dịch.